Överenskommelsen Göteborg

I mars 2010 bildades samverkansrådet Idékom för frågor som rör samarbete och samverkan mellan civilsamhällets organisationer och kommunala sektorn i Göteborg. Rådet bestod av tjugo ledamöter: tjänstemän och politiker från kommunen och representanter från civilsamhällets organisationer.

Samverkansrådet Idékom ledde arbetet kring framtagandet av överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer som Kommunfullmäktige tog beslut om i maj 2012. Överenskommelse skapar förutsättningar för en effektivare samverkan, vilket kommer ge synergieffekter för många av stadens sektorer och välfärden i Göteborg.

Visionen är att Göteborg ska vara en stad där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målen är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg.

Målen når vi genom att:

  • Skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna
  • Synliggöra och stärka den sociala ekonomins självständiga och oberoende roll som opinionsbildare och som röstbärare för marginaliserade, utsatta och åsidosatta grupper
  • Utveckla möjligheter för den sociala ekonomin att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen

Överenskommelsen bygger på sex gemensamma principer:

  1. Integritet och oberoende
  2. Dialog
  3. Kvalitet
  4. Långsiktighet
  5. Öppenhet och insyn
  6. Mångfald

Idékom har upphört

I juni 2017 upphörde Idékom som råd. I dess ställe skapades Forum för samverkan enligt Överenskommelsen Göteborg. Samtidigt bytte överenskommelsen namn från att tidigare benämnts Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi till det mycket enklare Överenskommelsen Göteborg. Samtidigt beslutad rådet att använda den nationella överenskommelsens logga, men med tillägget Göteborg. I samband med det bytte överenskommelsen också färger till grön och svart som mer överensstämmer med loggan.

Årlig uppföljning

Varje år kommer det göras någon sorts uppföljning av överenskommelsen.

Under hösten 2016 gjordes en extern utvärdering av Överenskommelsen i Göteborg. Resultatet presenterades dels i en rapport, dels vid en konferens som hölls den 22 november.

Den nationella överenskommelsen

2007 beslutade regeringen att starta upp en dialog med idéburna organisationer inom det sociala området. Resultatet blev bland annat den överenskommelse med gemensamma principer och åtagande som undertecknas i oktober 2008.

Mer information och material om den nationella överenskommelsen går att hitta på http://overenskommelsen.se/